DB96

รหัส: DB 96
คือ แอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่ได้จากการกลั่น วัตถุดิบมาจากพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง กระบวนการกลั่นนี้จะได้แอลกอฮอล์ที่เรียกว่า Ethanal จากนั้นได้มีการเติมสารให้เกิดความขม (Denature)เพื่อป้องกันการนำไปทำเครื่องดื่มจึงเรียกแฮลกอฮอล์ประเภทนี้ว่า DENATURE ETHANAL (DB96)
         
        DB96 คือระดับการกลั่นที่ให้ความบริสุทธิ์ 96% 
แอลกอฮอล์ที่ได้จะมีความชื้นอยู่4%