MUSK

รหัส: MUSK 10

MUSK คือ น้ำมันหอมที่ได้จากฮอร์โมนกวาง ด้วยคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลิ่นฟีโรโมนส์ของเพศชายมากที่สุด จึงดึงดูดอารมณ์ของเพศตรงข้ามและเป็น
กลิ่นที่ติดทนนานที่สุด
จึงมักใช้เป็นส่วประกอบหนึ่งของน้ำหอม และยังช่วยในการจับกลิ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย